• سلام بر دوستان عزیزی که می خواهند عضو انجمن سرزمین رمان شوند اگر در ثبت نام انجمن سرزمین رمان سوال یا مشکلی دارید لطفا این آموزش رو مطالعه کنید آموزش عضویت در انجمن سرزمین رمان

غنائم

 1. 1

  اولین ارسال یک امتیاز

  اولین ارسال یک امتیاز
 2. 5

  شما برای اولین بار محبوب شده اید! 5 امتیاز

  شما برای اولین بار محبوب شده اید! 5 امتیاز
 3. 5

  خوش آمدید!

  به انجمن سرزمین رمان خوش آمدید!
 4. 5

  اولین پیام در چت!

  اولین پیام در چت!
 5. 10

  دهمین ارسال 10 امتیاز

  دهمین ارسال 10 امتیاز
 6. 20

  شما ۱۰ بار محبوب شده اید!‌ 20 امتیاز

  شما ۱۰ بار محبوب شده اید!‌ 20 امتیاز
 7. 50

  پنجاهمین ارسال 50 امتیاز

  پنجاهمین ارسال 50 امتیاز
 8. 50

  شروع نویسندگی!

  اولین پست نویسندگی!
 9. 50

  شروع مترجمی!

  اولین پست ترجمه!
 10. 50

  شما 50 بار محبوب شده اید! 50 امتیاز

  شما 50 بار محبوب شده اید! 50 امتیاز
 11. 50

  به تیم مدیریت سرزمین رمان خوش آمدید!

  به تیم مدیریت سرزمین رمان خوش آمدید! به امید داشتن یک همکاری خوب.
 12. 50

  چت کننده فعال!

  بیش از 100 پیام در چت!
 13. 100

  صد و بیست‌مین ارسال 120 امتیاز

  صد و بیست‌مین ارسال 120 امتیاز
 14. 100

  شما 100 بار محبوب شده اید! 100 امتیاز

  شما 100 بار محبوب شده اید! 100 امتیاز
 15. 100

  سالروز میلادتان خجسته باد. 100 امتیاز هدیه ما به شماست.

  سالروز میلادتان خجسته باد. 100 امتیاز هدیه ما به شماست.
 16. 100

  بیش از یک ماه از حضور شما در انجمن می گذرد. 100 امتیاز!

  بیش از یک ماه از حضور شما در انجمن می گذرد. 100 امتیاز! از حضور شما خرسندیم.
 17. 100

  چت کننده ماهر!

  بیش از 500 پیام در چت!
 18. 150

  نویسنده فعال!

  بیش از 50 پست نوشتن!
 19. 150

  مترجم فعال!

  بیش از 50 پست ترجمه!
 20. 150

  حضور شما باعث افتخار بود؛ خسته نباشید!

  حضور شما باعث افتخار بود؛ خسته نباشید! به پاس خدمات شما در تیم مدیریت 150 امتیاز!
 21. 200

  دویستمین ارسال 200 امتیاز

  دویستمین ارسال 200 امتیاز
 22. 200

  شما 200 بار محبوب شده اید! 200 امتیاز

  شما 200 بار محبوب شده اید! 200 امتیاز
 23. 200

  چت کننده همیشگی!

  بیش از 1500 پیام در چت!
 24. 300

  سی‌صدمین ارسال 300 امتیاز

  سی‌صدمین ارسال 300 امتیاز
 25. 300

  شما 300 بار محبوب شده اید! 300 امتیاز

  شما 300 بار محبوب شده اید! 300 امتیاز
 26. 300

  بیش از سه ماه از حضور شما در انجمن می گذرد. 300 امتیاز!

  بیش از سه ماه از حضور شما در انجمن می گذرد. 300 امتیاز! از حضور شما خرسندیم.
 27. 400

  چهارصدمین ارسال 400 امتیاز

  چهارصدمین ارسال 400 امتیاز
 28. 400

  شما 400 بار محبوب شده اید! 400 امتیاز

  شما 400 بار محبوب شده اید! 400 امتیاز
 29. 500

  پانصدمین ارسال 500 امتیاز

  پانصدمین ارسال 500 امتیاز
 30. 500

  نویسنده باتجربه!

  بیش از 100 پست نوشتن!
 31. 500

  مترجم با تجربه!

  بیش از 100 پست ترجمه!
 32. 500

  شما 500 بار محبوب شده اید! 500 امتیاز

  شما 500 بار محبوب شده اید! 500 امتیاز
 33. 500

  بیش از یک سال از حضور شما در انجمن می گذرد. 500 امتیاز!

  بیش از یک سال از حضور شما در انجمن می گذرد. 500 امتیاز! از حضور شما خرسندیم.
 34. 600

  شش‌صدمین ارسال 600 امتیاز

  شش‌صدمین ارسال 600 امتیاز
 35. 600

  شما 600 بار محبوب شده اید! 600 امتیاز

  شما 600 بار محبوب شده اید! 600 امتیاز
 36. 600

  بیش از شش ماه از حضور شما در انجمن می گذرد. 600 امتیاز!

  بیش از شش ماه از حضور شما در انجمن می گذرد. 600 امتیاز! از حضور شما خرسندیم.
 37. 700

  هفت‌صدمین ارسال 700 امتیاز

  هفت‌صدمین ارسال 700 امتیاز
 38. 700

  شما 700 بار محبوب شده اید! 700 امتیاز

  شما 700 بار محبوب شده اید! 700 امتیاز
 39. 800

  هشت‌صدمین ارسال 800 امتیاز

  هشت‌صدمین ارسال 800 امتیاز
 40. 800

  شما 800 بار محبوب شده اید! 800 امتیاز

  شما 800 بار محبوب شده اید! 800 امتیاز
 41. 900

  نه‌صدمین ارسال 900 امتیاز

  نه‌صدمین ارسال 900 امتیاز
 42. 900

  شما 900 بار محبوب شده اید! 900 امتیاز

  شما 900 بار محبوب شده اید! 900 امتیاز
 43. 1000

  هزارمین ارسال 1000 امتیاز

  هزارمین ارسال 1000 امتیاز
 44. 1000

  شما 1000 بار محبوب شده اید! 1000 امتیاز

  شما 1000 بار محبوب شده اید! 1000 امتیاز
 45. 1500

  هزار و پانصدمین ارسال 1500 امتیاز

  هزار و پانصدمین ارسال 1500 امتیاز
 46. 1500

  نویسنده کهنه کار!

  بیش از 300 پست نوشتن!
 47. 1500

  مترجم کهنه کار!

  بیش از 300 پست ترجمه!
 48. 1500

  شما 1500 بار محبوب شده اید! 1500 امتیاز

  شما 1500 بار محبوب شده اید! 1500 امتیاز
 49. 2000

  دو هزارمین ارسال 2000 امتیاز

  دو هزارمین ارسال 2000 امتیاز
 50. 2000

  شما 2000 بار محبوب شده اید! 2000 امتیاز

  شما 2000 بار محبوب شده اید! 2000 امتیاز
 51. 2500

  دو هزار و پانصدمین ارسال 2500 امتیاز

  دو هزار و پانصدمین ارسال 2500 امتیاز
 52. 2500

  شما 2500 بار محبوب شده اید! 2500 امتیاز

  شما 2500 بار محبوب شده اید! 2500 امتیاز
 53. 3000

  سه هزارمین ارسال 3000 امتیاز

  سه هزارمین ارسال 3000 امتیاز
 54. 3000

  شما 3000 بار محبوب شده اید! 3000 امتیاز

  شما 3000 بار محبوب شده اید! 3000 امتیاز
 55. 3500

  سه هزار و پانصدمین ارسال 3500 امتیاز

  سه هزار و پانصدمین ارسال 3500 امتیاز
 56. 3500

  شما 3500 بار محبوب شده اید! 3500 امتیاز

  شما 3500 بار محبوب شده اید! 3500 امتیاز
 57. 4000

  چهار هزارمین ارسال 4000 امتیاز

  چهار هزارمین ارسال 4000 امتیاز
 58. 4000

  شما 4000 بار محبوب شده اید! 4000 امتیاز

  شما 4000 بار محبوب شده اید! 4000 امتیاز
 59. 4500

  چهار و پانصدمین ارسال 4500 امتیاز

  چهار و پانصدمین ارسال 4500 امتیاز
 60. 4500

  شما 4500 بار محبوب شده اید! 4500 امتیاز

  شما 4500 بار محبوب شده اید! 4500 امتیاز
 61. 5000

  پنج هزارمین ارسال 5000 امتیاز

  پنج هزارمین ارسال 5000 امتیاز
 62. 5000

  شما 5000 بار محبوب شده اید! 5000 امتیاز

  شما 5000 بار محبوب شده اید! 5000 امتیاز
 63. 5500

  شما 5500 بار محبوب شده اید! 5500 امتیاز

  شما 5500 بار محبوب شده اید! 5500 امتیاز
 64. 6000

  شش هزارمین ارسال 6000 امتیاز

  شش هزارمین ارسال 6000 امتیاز
 65. 6000

  شما 6000 بار محبوب شده اید! 6000 امتیاز

  شما 6000 بار محبوب شده اید! 6000 امتیاز
 66. 6500

  شما 6500 بار محبوب شده اید! 6500 امتیاز

  شما 6500 بار محبوب شده اید! 6500 امتیاز
 67. 7000

  هفت هزارمین ارسال 7000 امتیاز

  هفت هزارمین ارسال 7000 امتیاز
 68. 7000

  شما 7000 بار محبوب شده اید! 7000 امتیاز

  شما 7000 بار محبوب شده اید! 7000 امتیاز
 69. 7500

  شما 7500 بار محبوب شده اید! 7500 امتیاز

  شما 7500 بار محبوب شده اید! 7500 امتیاز
 70. 8000

  هشت هزارمین ارسال 8000 امتیاز

  هشت هزارمین ارسال 8000 امتیاز
 71. 8000

  شما 8000 بار محبوب شده اید! 8000 امتیاز

  شما 8000 بار محبوب شده اید! 8000 امتیاز
 72. 8500

  شما 8500 بار محبوب شده اید! 8500 امتیاز

  شما 8500 بار محبوب شده اید! 8500 امتیاز
 73. 9000

  نه هزارمین ارسال 9000 امتیاز

  نه هزارمین ارسال 9000 امتیاز
 74. 9000

  شما 9000 بار محبوب شده اید! 9000 امتیاز

  شما 9000 بار محبوب شده اید! 9000 امتیاز
 75. 9500

  شما 9500 بار محبوب شده اید! 9500 امتیاز

  شما 9500 بار محبوب شده اید! 9500 امتیاز
 76. 10000

  ده هزارمین ارسال 100000 امتیاز

  ده هزارمین ارسال 100000 امتیاز
 77. 10000

  شما 10000 بار محبوب شده اید! 10000 امتیاز

  شما 10000 بار محبوب شده اید! 10000 امتیاز
بالا