• سلام بر دوستان عزیزی که می خواهند عضو انجمن سرزمین رمان شوند اگر در ثبت نام انجمن سرزمین رمان سوال یا مشکلی دارید لطفا این آموزش رو مطالعه کنید آموزش عضویت در انجمن سرزمین رمان

شکلک ها

تصویر عنوان متن
::)
Smile
::)
;)
Wink
;)
:Frown:
Frown
:Frown:
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:confused:
Confused
:confused:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:p
Stick out tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big grin
:D
:eek:
Eek!
:eek: :o
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:sick:
Sick
:sick:
:sleep:
Sleep
:sleep:
:sneaky:
Sneaky
:sneaky:
(y)
Thumbs up
(y)
(n)
Thumbs down
(n)
:whistle:
Whistling
:whistle:
:coffee:
Coffee
:coffee:
:giggle:
Giggle
:giggle:
:alien:
Alien
:alien:
:devilish:
Devil
:devilish:
:geek:
Geek
:geek:
:poop:
Poop
:poop:
:liebe26:
Liebe26
:liebe26:
:loko2:
Loko2
:loko2:
:quiet:
Quiet
:quiet:
:rolleye:
Rolleye
:rolleye:
:rolleyess:
Rolleyes
:rolleyess:
:roto2cafe:
Roto2cafe
:roto2cafe:
:roto2nuse:
Roto2nuse
:roto2nuse:
:roto2qtemeto:
Roto2qtemeto
:roto2qtemeto:
:roto2rie:
Roto2rie
:roto2rie:
:sconf:
Sconf
:sconf:
:shakehead:
Shakehead
:shakehead:
:sherlock:
Sherlock
:sherlock:
:shocked:
Shocked
:shocked:
:shot:
Shot
:shot:
:sinfotos:
Sinfotos
:sinfotos:
:singer:
Singer
:singer:
:sisi:
Sisi
:sisi:
:sisi1:
Sisi1
:sisi1:
:sisi2:
Sisi2
:sisi2:
:sisi3:
Sisi3
:sisi3:
:sisigay:
Sisigay
:sisigay:
:sleepp:
Sleep
:sleepp:
:sleep3:
Sleep3
:sleep3:
:sleeping:
Sleeping
:sleeping:
:smile:
Smile
:smile:
:smiley-1140:
Smiley 1140
:smiley-1140:
:smileysex1:
Smileysex1
:smileysex1:
:smilie-devil:
Smilie Devil
:smilie-devil:
:smoking:
Smoking
:smoking:
:sniper:
Sniper
:sniper:
:spidey:
Spidey
:spidey:
:squezer:
Squezer
:squezer:
:star-wars-smiley-023:
Star Wars Smiley 023
:star-wars-smiley-023:
:star-wars-smiley-026:
Star Wars Smiley 026
:star-wars-smiley-026:
:star:
Star
:star:
:star2:
Star2
:star2:
:stick:
Stick
:stick:
:stop:
Stop
:stop:
:sun:
Sun
:sun:
:sun-smiley:
Sun Smiley
:sun-smiley:
:susurro:
Susurro
:susurro:
:taptap:
Taptap
:taptap:
:teeth:
Teeth
:teeth:
:tejeqteje:
Tejeqteje
:tejeqteje:
:teleport:
Teleport
:teleport:
:thinking:
Thinking
:thinking:
:thumbsup:
Thumbsup
:thumbsup:
:thumbup:
Thumbup
:thumbup:
:timidos:
Timidos
:timidos:
:tmnt:
Tmnt
:tmnt:
:tongue:
Tongue
:tongue:
:tonguecrazy:
Tonguecrazy
:tonguecrazy:
:touched:
Touched
:touched:
:treadmill:
Treadmill
:treadmill:
:trolldeltesoro:
Trolldeltesoro
:trolldeltesoro:
:uooo:
Uooo
:uooo:
:uptosomething:
Uptosomething
:uptosomething:
:ura:
Ura
:ura:
:uzi:
Uzi
:uzi:
:vomiton:
Vomiton
:vomiton:
:vomiton22je:
Vomiton22je
:vomiton22je:
:watchout:
Watchout
:watchout:
:wave:
Wave
:wave:
:wave1:
Wave1
:wave1:
:wink:
Wink
:wink:
:worship2:
Worship2
:worship2:
:xmas:
Xmas
:xmas:
:xmas2:
Xmas2
:xmas2:
:yawn:
Yawn
:yawn:
:yikes:
Yikes
:yikes:
Gif
:airplane:
Airplane
:airplane:
:alarm-clock:
Alarm Clock
:alarm-clock:
:alien2:
Alien
:alien2:
:automobile:
Automobile
:automobile:
:backhand-index-pointing-down:
Backhand Index Pointing Down
:backhand-index-pointing-down:
:backhand-index-pointing-left:
Backhand Index Pointing Left
:backhand-index-pointing-left:
:backhand-index-pointing-right:
Backhand Index Pointing Right
:backhand-index-pointing-right:
:backhand-index-pointing-up:
Backhand Index Pointing Up
:backhand-index-pointing-up:
:beaming-face-with-smiling-eyes:
Beaming Face With Smiling Eyes
:beaming-face-with-smiling-eyes:
:birthday-cake:
Birthday Cake
:birthday-cake:
:bomb:
Bomb
:bomb:
:bottle-with-popping-cork:
Bottle With Popping Cork
:bottle-with-popping-cork:
:bowling:
Bowling
:bowling:
:cautious:
Cautious
:cautious:
:broken-heart:
Broken Heart
:broken-heart:
:censored:
Censored
:censored:
:butterfly:
Butterfly
:butterfly:
:cry:
Crying
:cry:
:camera-with-flash:
Camera With Flash
:camera-with-flash:
:love:
Love
:love:
:cat-with-tears-of-joy:
Cat With Tears Of Joy
:cat-with-tears-of-joy:
:LOL:
Laugh
:LOL:
:check-mark-button:
Check Mark Button
:check-mark-button:
:ROFLMAO:
ROFL
:ROFLMAO:
:christmas-tree:
Christmas Tree
:christmas-tree:
:clapper-board:
Clapper Board
:clapper-board:
:clapping-hands:
Clapping Hands
:clapping-hands:
:clinking-beer-mugs:
Clinking Beer Mugs
:clinking-beer-mugs:
:clinking-glasses:
Clinking Glasses
:clinking-glasses:
:clock:
Clock
:clock:
:cold-face:
Cold Face
:cold-face:
:collision:
Collision
:collision:
:confetti-ball:
Confetti Ball
:confetti-ball:
:cow-face:
Cow Face
:cow-face:
:cowboy-hat-face:
Cowboy Hat Face
:cowboy-hat-face:
:crossed-fingers:
Crossed Fingers
:crossed-fingers:
:crown:
Crown
:crown:
:crying-face:
Crying Face
:crying-face:
:desert-island:
Desert Island
:desert-island:
:direct-hit:
Direct Hit
:direct-hit:
:dizzy-face:
Dizzy Face
:dizzy-face:
:dog-face:
Dog Face
:dog-face:
:drooling-face:
Drooling Face
:drooling-face:
:drum:
Drum
:drum:
:exploding-head:
Exploding Head
:exploding-head:
:eyes:
Eyes
:eyes:
:face-blowing-a-kiss:
Face Blowing A Kiss
:face-blowing-a-kiss:
:face-screaming-in-fear:
Face Screaming In Fear
:face-screaming-in-fear:
:face-vomiting:
Face Vomiting
:face-vomiting:
:face-with-head-bandage:
Face With Head Bandage
:face-with-head-bandage:
:face-with-monocle:
Face With Monocle
:face-with-monocle:
:face-with-rolling-eyes:
Face With Rolling Eyes
:face-with-rolling-eyes:
:face-with-steam-from-nose:
Face With Steam From Nose
:face-with-steam-from-nose:
:face-with-symbols-on-mouth:
Face With Symbols On Mouth
:face-with-symbols-on-mouth:
:face-with-tears-of-joy:
Face With Tears Of Joy
:face-with-tears-of-joy:
:face-with-thermometer:
Face With Thermometer
:face-with-thermometer:
:fairy:
Fairy
:fairy:
:ferris-wheel:
Ferris Wheel
:ferris-wheel:
:fire:
Fire
:fire:
:fire-engine:
Fire Engine
:fire-engine:
:fireworks:
Fireworks
:fireworks:
:fish:
Fish
:fish:
:fishing-pole:
Fishing Pole
:fishing-pole:
:flag-in-hole:
Flag In Hole
:flag-in-hole:
:flexed-biceps:
Flexed Biceps
:flexed-biceps:
:flushed-face:
Flushed Face
:flushed-face:
:flying-saucer:
Flying Saucer
:flying-saucer:
:frog:
Frog
:frog:
:frowning-face:
Frowning Face
:frowning-face:
:ghost2:
Ghost
:ghost2:
:globe:
Globe
:globe:
:grinning-face-with-smiling-eyes:
Grinning Face With Smiling Eyes
:grinning-face-with-smiling-eyes:
:grinning-squinting-face:
Grinning Squinting Face
:grinning-squinting-face:
:growing-heart:
Growing Heart
:growing-heart:
:hamburger:
Hamburger
:hamburger:
:handshake:
Handshake
:handshake:
:hear-no-evil-monkey:
Hear No Evil Monkey
:hear-no-evil-monkey:
:heart-with-arrow:
Heart With Arrow
:heart-with-arrow:
:helicopter:
Helicopter
:helicopter:
:honeybee:
Honeybee
:honeybee:
:horse:
Horse
:horse:
:hot-beverage:
Hot Beverage
:hot-beverage:
:hot-face:
Hot Face
:hot-face:
:hugging-face:
Hugging Face
:hugging-face:
:hundred-points:
Hundred Points
:hundred-points:
:hushed-face:
Hushed Face
:hushed-face:
:jack-o-lantern:
Jack O Lantern
:jack-o-lantern:
:kangaroo:
Kangaroo
:kangaroo:
:kiss-mark:
Kiss Mark
:kiss-mark:
:light-bulb:
Light Bulb
:light-bulb:
:locomotive:
Locomotive
:locomotive:
:loudly-crying-face:
Loudly Crying Face
:loudly-crying-face:
:love-you-gesture:
Love You Gesture
:love-you-gesture:
:lying-face:
Lying Face
:lying-face:
:man-biking:
Man Biking
:man-biking:
:man-dancing:
Man Dancing
:man-dancing:
:man-facepalming:
Man Facepalming
:man-facepalming:
:man-fairy:
Man Fairy
:man-fairy:
:man-juggling:
Man Juggling
:man-juggling:
:man-raising-hand:
Man Raising Hand
:man-raising-hand:
:man-running:
Man Running
:man-running:
:man-shrugging:
Man Shrugging
:man-shrugging:
:man-tipping-hand:
Man Tipping Hand
:man-tipping-hand:
:man-zombie:
Man Zombie
:man-zombie:
:men-with-bunny-ears:
Men With Bunny Ears
:men-with-bunny-ears:
:money-mouth-face:
Money Mouth Face
:money-mouth-face:
:money-with-wings:
Money With Wings
:money-with-wings:
:musical-notes:
Musical Notes
:musical-notes:
:nerd-face:
Nerd Face
:nerd-face:
:oncoming-fist:
Oncoming Fist
:oncoming-fist:
:oncoming-police-car:
Oncoming Police Car
:oncoming-police-car:
:owl:
Owl
:owl:
:pancakes:
Pancakes
:pancakes:
:party-popper:
Party Popper
:party-popper:
:partying-face:
Partying Face
:partying-face:
:peace-symbol:
Peace Symbol
:peace-symbol:
:penguin:
Penguin
:penguin:
:people-with-bunny-ears:
People With Bunny Ears
:people-with-bunny-ears:
:person-biking:
Person Biking
:person-biking:
:person-facepalming:
Person Facepalming
:person-facepalming:
:person-juggling:
Person Juggling
:person-juggling:
:person-raising-hand:
Person Raising Hand
:person-raising-hand:
:person-running:
Person Running
:person-running:
:person-shrugging:
Person Shrugging
:person-shrugging:
:person-tipping-hand:
Person Tipping Hand
:person-tipping-hand:
:pile-of-poo:
Pile Of Poo
:pile-of-poo:
:pistol:
Pistol
:pistol:
:pleading-face:
Pleading Face
:pleading-face:
:police-car-light:
Police Car Light
:police-car-light:
:popcorn:
Popcorn
:popcorn:
:pouting-face:
Pouting Face
:pouting-face:
:prohibited:
Prohibited
:prohibited:
:rabbit-face:
Rabbit Face
:rabbit-face:
:rainbow-flag:
Rainbow Flag
:rainbow-flag:
:raising-hands:
Raising Hands
:raising-hands:
:relieved-face:
Relieved Face
:relieved-face:
:revolving-hearts:
Revolving Hearts
:revolving-hearts:
:ring:
Ring
:ring:
:robot:
Robot
:robot:
:rocket3:
Rocket
:rocket3:
:roller-coaster:
Roller Coaster
:roller-coaster:
:rolling-on-the-floor-laughing:
Rolling On The Floor Laughing
:rolling-on-the-floor-laughing:
:rooster:
Rooster
:rooster:
:sandwich:
Sandwich
:sandwich:
:santa-claus:
Santa Claus
:santa-claus:
:see-no-evil-monkey:
See No Evil Monkey
:see-no-evil-monkey:
:shushing-face:
Shushing Face
:shushing-face:
:sleeping-face:
Sleeping Face
:sleeping-face:
:slot-machine:
Slot Machine
:slot-machine:
:sloth:
Sloth
:sloth:
:smiling-face:
Smiling Face
:smiling-face:
:smiling-face-with-halo:
Smiling Face With Halo
:smiling-face-with-halo:
:smiling-face-with-heart-eyes:
Smiling Face With Heart Eyes
:smiling-face-with-heart-eyes:
:smiling-face-with-hearts:
Smiling Face With Hearts
:smiling-face-with-hearts:
:smiling-face-with-horns:
Smiling Face With Horns
:smiling-face-with-horns:
:smiling-face-with-sunglasses:
Smiling Face With Sunglasses
:smiling-face-with-sunglasses:
:smirking-face:
Smirking Face
:smirking-face:
:snake:
Snake
:snake:
:sneezing-face:
Sneezing Face
:sneezing-face:
:snowman:
Snowman
:snowman:
:soccer-ball:
Soccer Ball
:soccer-ball:
:sparkles:
Sparkles
:sparkles:
:sparkling-heart:
Sparkling Heart
:sparkling-heart:
:speak-no-evil-monkey:
Speak No Evil Monkey
:speak-no-evil-monkey:
:sport-utility-vehicle:
Sport Utility Vehicle
:sport-utility-vehicle:
:spouting-whale:
Spouting Whale
:spouting-whale:
:star-struck:
Star Struck
:star-struck:
:sun2:
Sun
:sun2:
:sunrise:
Sunrise
:sunrise:
:teddy-bear:
Teddy Bear
:teddy-bear:
:thinking-face:
Thinking Face
:thinking-face:
:thought-balloon:
Thought Balloon
:thought-balloon:
:thumbs-down:
Thumbs Down
:thumbs-down:
:thumbs-up:
Thumbs Up
:thumbs-up:
:tornado:
Tornado
:tornado:
:trophy:
Trophy
:trophy:
:umbrella-with-rain-drops:
Umbrella With Rain Drops
:umbrella-with-rain-drops:
:unamused-face:
Unamused Face
:unamused-face:
:unicorn:
Unicorn
:unicorn:
:upside-down-face:
Upside Down Face
:upside-down-face:
:violin:
Violin
:violin:
:warning:
Warning
:warning:
:waving-hand:
Waving Hand
:waving-hand:
:weary-face:
Weary Face
:weary-face:
:winking-face:
Winking Face
:winking-face:
:winking-face-with-tongue:
Winking Face With Tongue
:winking-face-with-tongue:
:woman-biking:
Woman Biking
:woman-biking:
:woman-dancing:
Woman Dancing
:woman-dancing:
:woman-facepalming:
Woman Facepalming
:woman-facepalming:
:woman-fairy:
Woman Fairy
:woman-fairy:
:woman-juggling:
Woman Juggling
:woman-juggling:
:woman-raising-hand:
Woman Raising Hand
:woman-raising-hand:
:woman-running:
Woman Running
:woman-running:
:woman-shrugging:
Woman Shrugging
:woman-shrugging:
:woman-tipping-hand:
Woman Tipping Hand
:woman-tipping-hand:
:woman-zombie:
Woman Zombie
:woman-zombie:
:women-with-bunny-ears:
Women With Bunny Ears
:women-with-bunny-ears:
:woozy-face:
Woozy Face
:woozy-face:
:lunchacos:
Lunchacos
:lunchacos:
:writing-hand:
Writing Hand
:writing-hand:
:lupie:
Lupie
:lupie:
:yawning-face:
Yawning Face
:yawning-face:
:zany-face:
Zany Face
:zany-face:
:zipper-mouth-face:
Zipper Mouth Face
:zipper-mouth-face:
:zombie:
Zombie
:zombie:
:monoloco:
Monoloco
:monoloco:
YahMas
:angelym:
Angelym
:angelym:
:angry:
Angry
:angry:
:applause:
Applause
:applause:
:at_wits_end:
At Wits End
:at_wits_end:
:batting_eyelashes:
Batting Eyelashes
:batting_eyelashes:
:bee:
Bee
:bee:
:DD
Big Grin
:DD
:big_hug:
Big Hug
:big_hug:
:blushing:
Blushing
:blushing:
:bring_it_on:
Bring It On
:bring_it_on:
:broken_heart:
Broken Heart
:broken_heart:
:bug:
Bug
:bug:
:call_me:
Call Me
:call_me:
:catch:
Catch
:catch:
:chatterbox:
Chatterbox
:chatterbox:
:clown:
Clown
:clown:
:cock:
Cock
:cock:
:cofee:
Cofee
:cofee:
:cold:
Cold
:cold:
:confusedym:
Confusedym
:confusedym:
:cook:
Cook
:cook:
:coolym:
Coolym
:coolym:
:cow:
Cow
:cow:
:cowboy:
Cowboy
:cowboy:
:crying:
Crying
:crying:
:day_dreaming:
Day Dreaming
:day_dreaming:
:dizzy:
Dizzy
:dizzy:
:dog:
Dog
:dog:
:doh:
Doh
:doh:
:down_on_luck:
Down On Luck
:down_on_luck:
:eat:
Eat
:eat:
:exercise:
Exercise
:exercise:
:feeling_beat_up:
Feeling Beat Up
:feeling_beat_up:
:frustrated:
Frustrated
:frustrated:
:gaming:
Gaming
:gaming:
:gift:
Gift
:gift:
:give_up:
Give Up
:give_up:
:good_luck:
Good Luck
:good_luck:
:happy:
Happy
:happy:
:hee_hee:
Hee Hee
:hee_hee:
:high_five:
High Five
:high_five:
:hot:
Hot
:hot:
:hurry_up:
Hurry Up
:hurry_up:
:hypnotized:
Hypnotized
:hypnotized:
:i_dont_know:
I Dont Know
:i_dont_know:
:it_wasnt_me:
It Wasnt Me
:it_wasnt_me:
:kissym:
Kissym
:kissym:
:laughting:
Laughting
:laughting:
:liar:
Liar
:liar:
:loser:
Loser
:loser:
:love_struck:
Love Struck
:love_struck:
:money_eyes:
Money Eyes
:money_eyes:
:monkey:
Monkey
:monkey:
:music:
Music
:music:
:nail_biting:
Nail Biting
:nail_biting:
:nerd:
Nerd
:nerd:
:no_talking:
No Talking
:no_talking:
:not_listening:
Not Listening
:not_listening:
:not_worthy:
Not Worthy
:not_worthy:
:ohh:
Ohh
:ohh:
:on_the_phone:
On The Phone
:on_the_phone:
:partyym:
Partyym
:partyym:
:peace:
Peace
:peace:
:phbbbbt:
Phbbbbt
:phbbbbt:
:pig:
Pig
:pig:
:pirate:
Pirate
:pirate:
:praying:
Praying
:praying:
:raised_eyebrows:
Raised Eyebrows
:raised_eyebrows:
:rock_on:
Rock On
:rock_on:
:roflym:
Roflym
:roflym:
:rolling_eyes:
Rolling Eyes
:rolling_eyes:
:rose:
Rose
:rose:
:sadym:
Sadym
:sadym:
:searchym:
Searchym
:searchym:
:shame_on_ou:
Shame On Ou
:shame_on_ou:
:sigh:
Sigh
:sigh:
:silly:
Silly
:silly:
:skullym:
Skullym
:skullym:
:sleepy:
Sleepy
:sleepy:
:smug:
Smug
:smug:
:spooky:
Spooky
:spooky:
:straight_face:
Straight face
:straight_face:
:studying:
Studying
:studying:
:surprised:
Surprised
:surprised:
:talk_to_the_hand:
Talk To The Hand
:talk_to_the_hand:
:thumbs_down:
Thumbs Down
:thumbs_down:
:thumbs_up:
Thumbs Up
:thumbs_up:
:time_out:
Time Out
:time_out:
:tongueym:
Tongueym
:tongueym:
:transformer:
Transformer
:transformer:
:tsss:
Tsss
:tsss:
:tv:
Tv
:tv:
:unlucky:
Unlucky
:unlucky:
:vomit:
Vomit
:vomit:
:waiting:
Waiting
:waiting:
:whew:
Whew
:whew:
:whistling:
Whistling
:whistling:
:worried:
Worried
:worried:
:x_x:
X X
:x_x:
Forocoches Smilies
:007:
007
:007:
:1036946383:
1036946383
:1036946383:
:1043426568:
1043426568
:1043426568:
:1044043110:
1044043110
:1044043110:
:1044197418:
1044197418
:1044197418:
:1044707116:
1044707116
:1044707116:
:10-3-6:
10 3 6
:10-3-6:
:1115:
1115
:1115:
:12:
12
:12:
:24:
24
:24:
:oops:
Oops!
:oops:
:2guns:
2guns
:2guns:
:rolleyes:
Roll eyes
:rolleyes:
:4-1-110:
4 1 110
:4-1-110:
:51841047:
51841047
:51841047:
:61-61:
61 61
:61-61:
:69:
69
:69:
:7-1-106v:
7 1 106v
:7-1-106v:
:arms1:
ARMS1
:arms1:
:banghead:
BangHead
:banghead:
:dj:
DJ
:dj:
:lol:
LOL
:lol:
:laie-22mini:
Laie 22mini
:laie-22mini:
:saeufer:
Saeufer
:saeufer:
:simphomer:
SimpHomer
:simphomer:
:sing:
Sing
:sing:
:unsure:
Unsure
:unsure:
:wizard:
Wizard
:wizard:
:aaaaa:
Aaaaa
:aaaaa:
:abduct:
Abduct
:abduct:
:abduction:
Abduction
:abduction:
:abrazo:
Abrazo
:abrazo:
:afro:
Afro
:afro:
:ambulance:
Ambulance
:ambulance:
:angel:
Angel
:angel:
:angel2:
Angel2
:angel2:
:angryyell:
Angryyell
:angryyell:
:applaudit:
Applaudit
:applaudit:
:argue:
Argue
:argue:
:azote:
Azote
:azote:
:b1:
B1
:b1:
:b2:
B2
:b2:
:babeando:
Babeando
:babeando:
:baloon:
Baloon
:baloon:
:banana:
Banana
:banana:
:band:
Band
:band:
:bandit:
Bandit
:bandit:
:bash:
Bash
:bash:
:bath:
Bath
:bath:
:beautiful:
Beautiful
:beautiful:
:beer-toast1:
Beer Toast1
:beer-toast1:
:besos:
Besos
:besos:
:big-laugh:
Big Laugh
:big-laugh:
:biggrin:
Biggrin
:biggrin:
:biggrinsanta:
Biggrinsanta
:biggrinsanta:
:blahblah:
Blahblah
:blahblah:
:blahblah2:
Blahblah2
:blahblah2:
:blast:
Blast
:blast:
:boing:
Boing
:boing:
:bombb:
Bomb
:bombb:
:bones:
Bones
:bones:
:bonk:
Bonk
:bonk:
:borg:
Borg
:borg:
:bostezo:
Bostezo
:bostezo:
:bounce:
Bounce
:bounce:
:bow:
Bow
:bow:
:box:
Box
:box:
:boxing:
Boxing
:boxing:
:brush:
Brush
:brush:
:buitre:
Buitre
:buitre:
:bunny:
Bunny
:bunny:
:calimero1:
Calimero1
:calimero1:
:camper:
Camper
:camper:
:car:
Car
:car:
:cat:
Cat
:cat:
:cbiggrin:
Cbiggrin
:cbiggrin:
:cbiggrin2:
Cbiggrin2
:cbiggrin2:
:chatter:
Chatter
:chatter:
:cheer:
Cheer
:cheer:
:cheeseburger:
Cheeseburger
:cheeseburger:
:chuck:
Chuck
:chuck:
:chupi:
Chupi
:chupi:
:ciao:
Ciao
:ciao:
:ciappa:
Ciappa
:ciappa:
:clap:
Clap
:clap:
:clap2:
Clap2
:clap2:
:clapclap:
Clapclap
:clapclap:
:comp4:
Comp4
:comp4:
:conejo:
Conejo
:conejo:
:confundio:
Confundio
:confundio:
:confusedd:
Confused
:confusedd:
:cooll:
Cool
:cooll:
:cop:
Cop
:cop:
:cop1:
Cop1
:cop1:
:copas:
Copas
:copas:
:coti:
Coti
:coti:
:couch:
Couch
:couch:
:crazylick:
Crazylick
:crazylick:
:crybaby2:
Crybaby2
:crybaby2:
:cunaooooo:
Cunaooooo
:cunaooooo:
:cursing:
Cursing
:cursing:
:cursing2:
Cursing2
:cursing2:
:dance1:
Dance1
:dance1:
:dancer2:
Dancer2
:dancer2:
:dancing:
Dancing
:dancing:
:deal:
Deal
:deal:
:demon7:
Demon7
:demon7:
:demonbat:
Demonbat
:demonbat:
:dev14:
Dev14
:dev14:
:devil-flip:
Devil Flip
:devil-flip:
:devil-king:
Devil King
:devil-king:
:devil:
Devil
:devil:
:devil2:
Devil2
:devil2:
:dijono:
Dijono
:dijono:
:dogpile:
Dogpile
:dogpile:
:drink:
Drink
:drink:
:drink9:
Drink9
:drink9:
:drive:
Drive
:drive:
:drooling:
Drooling
:drooling:
:drums:
Drums
:drums:
:eaea:
Eaea
:eaea:
:eeeeek:
Eeeeek
:eeeeek:
:eekk:
Eek
:eekk:
:elboinas:
Elboinas
:elboinas:
:elefant:
Elefant
:elefant:
:embarazada:
Embarazada
:embarazada:
:emule:
Emule
:emule:
:enamorado:
Enamorado
:enamorado:
:error:
Error
:error:
:eusa-dance:
Eusa Dance
:eusa-dance:
:eusa-doh:
Eusa Doh
:eusa-doh:
:eusa-liar:
Eusa Liar
:eusa-liar:
:eusa-whistle:
Eusa Whistle
:eusa-whistle:
:eyebrow2:
Eyebrow2
:eyebrow2:
:eyepop:
Eyepop
:eyepop:
:facepalm:
Facepalm
:facepalm:
:fighting02:
Fighting02
:fighting02:
:firedevil:
Firedevil
:firedevil:
:firefox9lk:
Firefox9lk
:firefox9lk:
:flamethrower2:
Flamethrower2
:flamethrower2:
:flaming:
Flaming
:flaming:
:frown:
Frown
:frown:
:gaydude:
Gaydude
:gaydude:
:gayfight:
Gayfight
:gayfight:
:gaysex:
Gaysex
:gaysex:
:gey:
Gey
:gey:
:ghost:
Ghost
:ghost:
:godsdrink0nw:
Godsdrink0nw
:godsdrink0nw:
:goofy:
Goofy
:goofy:
:google:
Google
:google:
:grazy:
Grazy
:grazy:
:greedy:
Greedy
:greedy:
:grinning-smiley-048:
Grinning Smiley 048
:grinning-smiley-048:
:griposo:
Griposo
:griposo:
:guitar:
Guitar
:guitar:
:hambre:
Hambre
:hambre:
:hanged:
Hanged
:hanged:
:headbang:
Headbang
:headbang:
:hello:
Hello
:hello:
:hmmm:
Hmmm
:hmmm:
:hollering:
Hollering
:hollering:
:hsughwiggle:
Hsughwiggle
:hsughwiggle:
:hum-:
Hum
:hum-:
:hydrogen:
Hydrogen
:hydrogen:
:icon12:
Icon12
:icon12:
:icon-cafe:
Icon Cafe
:icon-cafe:
:icon-domokun:
Icon Domokun
:icon-domokun:
:icon-pc:
Icon Pc
:icon-pc:
:icon-popcorn:
Icon Popcorn
:icon-popcorn:
:icon-tfno:
Icon Tfno
:icon-tfno:
:icon-writing:
Icon Writing
:icon-writing:
:idea:
Idea
:idea:
:iloveyou:
Iloveyou
:iloveyou:
:imwithstupid:
Imwithstupid
:imwithstupid:
:iru:
Iru
:iru:
:jaja-no:
Jaja No
:jaja-no:
:juggle:
Juggle
:juggle:
:volcano:
Volcano
:volcano:
:jump:
Jump
:jump:
:jump1:
Jump1
:jump1:
:kiss:
Kiss
:kiss:
:kitt-kit:
Kitt Kit
:kitt-kit:
:ladiesman:
Ladiesman
:ladiesman:
:laleche:
Laleche
:laleche:
:laser-kill:
Laser Kill
:laser-kill:
:laufband:
Laufband
:laufband:
:lily:
Lily
:lily:
:llorona:
Llorona
:llorona:
:loel:
Loel
:loel:
:loko2gaydude:
Loko2gaydude
:loko2gaydude:
:lovee:
Love
:lovee:
:love2:
Love2
:love2:
:love3:
Love3
:love3:
:machinegun:
Machinegun
:machinegun:
:madd:
Mad
:madd:
:manifa:
Manifa
:manifa:
:meparto:
Meparto
:meparto:
:mgwhore:
Mgwhore
:mgwhore:
:money:
Money
:money:
:motorino:
Motorino
:motorino:
:naughty:
Naughty
:naughty:
:naughty2:
Naughty2
:naughty2:
:neng2kb:
Neng2kb
:neng2kb:
:nono:
Nono
:nono:
:number-one:
Number One
:number-one:
:nusee:
Nusee
:nusee:
:nusenuse:
Nusenuse
:nusenuse:
:nut:
Nut
:nut:
:ole:
Ole
:ole:
:osvaisacagar:
Osvaisacagar
:osvaisacagar:
:outtahere:
Outtahere
:outtahere:
:pancarta:
Pancarta
:pancarta:
:para:
Para
:para:
:partyhat:
Partyhat
:partyhat:
:patadaenwevs:
Patadaenwevs
:patadaenwevs:
:periodico:
Periodico
:periodico:
:picknose:
Picknose
:picknose:
:plasmawhore:
Plasmawhore
:plasmawhore:
:pontiac:
Pontiac
:pontiac:
:present:
Present
:present:
:private:
Private
:private:
:qmeparto:
Qmeparto
:qmeparto:
:qmiedo:
Qmiedo
:qmiedo:
:qpasaneng2:
Qpasaneng2
:qpasaneng2:
:r:
R
:r:
:rambo:
Rambo
:rambo:
:rambo1:
Rambo1
:rambo1:
:razz:
Razz
:razz:
:redface:
Redface
:redface:
:risunis:
Risunis
:risunis:
:risunis2:
Risunis2
:risunis2:
:rocker:
Rocker
:rocker:
:rocket:
Rocket
:rocket:
:rocket2:
Rocket2
:rocket2:
:roflmao:
Roflmao
:roflmao:
:rota2:
Rota2
:rota2:
:roto2gay:
Roto2gay
:roto2gay:
:roto2gaydude:
Roto2gaydude
:roto2gaydude:
:roto2lol:
Roto2lol
:roto2lol:
:roto2palm:
Roto2palm
:roto2palm:
:scream:
Scream
:scream:
:sidra-1:
Sidra 1
:sidra-1:
:sifone:
Sifone
:sifone:
:smash2:
Smash2
:smash2:
:zlumi:
Zlumi
:zlumi:
بالا